Các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong bài thi IELTS

những dạng câu hỏi xuất hiện trong bài thi ielts

Bài thi IELTS bao gồm một loạt các loại câu hỏi đa dạng, được thể hiện qua cả bốn phần trong kỳ thi. Việc hiểu rõ những loại câu hỏi này là quan trọng để bạn có thể chuẩn bị hiệu quả và xử lý mọi tình huống trong kỳ thi. Dưới đây là một số loại câu hỏi thường xuất hiện trong bài thi IELTS:

câu hỏi thi ielts

Bài Nghe

Các dạng câu hỏi trong bài thi Nghe của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các mẫu câu phổ biến gồm:

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice)
 • Nối thông tin (Matching)
 • Kế hoạch/Bản đồ/Biểu đồ (Plan/Map/Diagram Labelling)
 • Hoàn thành biểu mẫu (Form Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành câu (Sentence Completion)
 • Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Short Answer Questions)

Bài Đọc

Các dạng câu hỏi trong bài thi Đọc (học thuật) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice)
 • Xác định thông tin (Identifying Information – True/False/Not Given)
 • Xác định cách nhìn, luận điểm của người viết (Identifying a Writer’s Views/Claims – Yes/No/Not Given)
 • Nối thông tin (Matching Information)
 • Nối tiêu đề (Matching Headings)
 • Nối đặc điểm (Matching Features)
 • Nối câu kết thúc (Matching Sentence Endings)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram Label Completion)
 • Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Short Answer Questions)

Bài Viết

Gồm có các phần như sau:

 • Trong phần 1, bạn sẽ được cho một biểu đồ, bảng biểu hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt và giải thích các thông tin được cung cấp theo ngôn ngữ của bạn. 
 • Trong phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận nhằm đưa ra quan điểm, tranh luận hoặc trả lời vấn đề nào đó

Hãy nhớ rằng việc hiểu rõ các dạng câu hỏi này và làm quen với chúng có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị hiệu quả cho kỳ thi IELTS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *